Οι φτωχότερες, αγροτικές περιοχές, έχουν χαμηλότερα ποσοστά εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ

Η εκπαίδευση για καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) φαίνεται να είναι χαμηλότερη σε αγροτικές περιοχές, σε περιοχές με υψηλότερα ποσοστά μαύρων και λατινόφωνων κατοίκων και χαμηλότερων εισοδηματικά νοικοκυριών, στις Νότιες, Μεσοδυτικές και Δυτικές πολιτείες, σύμφωνα με μια μελέτη της Monique L. Anderson, MD, Duke Clinical Research Institute, Durham, N.C και των συνεργατών της.

Η άμεση ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους, βελτιώνει την πιθανότητα επιβίωσης μιας έξω - νοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής (OCHA), και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην επιβίωση ανά περιοχή, σύμφωνα με τη μελέτη. Τα χαμηλά ποσοστά εκπαίδευσης σε αυτές τις πολιτείες, μπορεί να ευθύνονται για την πιο σπάνια εκτέλεση  ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για την εκπαίδευση για ΚΑΡΠΑ σε 3.143 κομητείες με 13,1 εκατομμύρια πληθυσμό στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την American Heart Association (ΑΗΑ), τον American Red Cross (ARC), και το Health & Safety Institute (HSI). Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των ετήσιων ποσοστών ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης για ΚΑΡΠΑ και τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές θέσεις και τα χαρακτηριστικά της πολιτείας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι κομητείες με τα χαμηλότερα ποσοστά της εκπαίδευσης για ΚΑΡΠΑ (λιγότερο από 1,29 τοις εκατό) είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι αγροτικές περιοχές, με μαύρους και λατινόφωνους κατοίκους, χαμηλότερο μέσο εισόδημα των νοικοκυριών, υψηλότερη μέση ηλικία, και λιγότερους γιατρούς. Κομητείες στα Νότια, Μεσοδυτικά και Δυτικά είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλότερα ποσοστά εκπαίδευσης για ΚΑΡΠΑ από ότι στα βορειοανατολικά.

¨Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να κατευθύνεται προς την κατανόηση του εάν  η στοχευμένη και εντατική εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ, θα περιορίσει τις υπάρχουσες διαφορές στα ποσοστά ΚΑΡΠΑ από παραβρισκόμενους και τα ποσοστά επιβίωσης μετά από OHCA σε αυτές τις ευάλωτες κοινότητες¨, συμπεραίνουν οι συγγραφείς. Όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για τις παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ολόκληρη την αλυσίδα επιβίωσης¨.

Incidence of Cardiopulmonary Resuscitation Training in the United StatesAssessment of a Key Link in the “Chain of Survival”

Audrey L. Blewer, Benjamin S. Abella

JAMA Intern Med. Published online November 18, 2013

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1779726