Πνευµονική αρτηριακή υπέρταση στις συγγενείς καρδιοπάθειες

27/2/2013
Georgios Giannakoulas, MD

Adult Congenital Heart Disease &
Pulmonary Hypertension Outpatient Clinic
Cardiology Department, AHEPA Hospital

Παρουσιάσθηκε στα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013)

Δείτε την παρουσίαση σε βίντεο από την ιστοσελίδα της ΕΚΕ

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης