Η Τικαγκρελόλη καλύτερη από την κλοπιδογρέλη στην πρόληψη θρόμβωσης stent :PLATO

16/8/2013

 

Η θεραπεία με τικαγκρελόλη (Brilique, AstraZeneca) έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερο θρόμβωσης του stent σε σύγκριση με τη κλοπιδογρέλη σε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS), δείχνει μια ανάλυση της μελέτης the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO).

 

«Τα οφέλη της τικαγκρελόλης στη μείωση της θρόμβωσης των stent παρουσιάζονται ανεξαρτήτως βασικών μεταβλητών όπως τον τύπο του ACS, διαβήτη, γεωγραφική περιοχή ένταξης, τον γονότυπο κλοπιδογρέλης CYP2C19, την προ τυχαιοποίησης χορήγηση δόσης ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης και τον τύπο των stent (bare metal or drug eluting),» γράφει ο Dr Gabriel Steg (Νοσοκομειακό Κέντρο Bichaut-Claude Bernard, Παρίσι, Γαλλία) και συνεργάτες στο άρθρο τους που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά 30 Ιουλίου 2013 στο Circulation.

 

Όπως αναφέρει ,η μελέτη PLATO έδειξε ότι η θεραπεία των ασθενών με ACS, με από του στόματος αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με τικαγκρελόλη μείωσε σημαντικά τη συχνότητα των έμφραγμα/ εγκεφαλικό/ καρδιαγγειακός θάνατος σε σύγκριση με τη κλοπιδογρέλη. Το φάρμακο εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Food and Drug Administration το 2011.

 

Από τους 18.624 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με ACS στην PLATO, 11.289(61%) είχαν προηγούμενη εμφύτευση stent ή τους τοποθετήθηκε κατά την μελέτη. Λίγο πάνω από τους μισούς ασθενείς υποβλήθηκαν σε γονιδιακό έλεγχο για να καθοριστεί ο CYP2C19 γονότυπός τους .Συνολικά 177 ασθενείς (1.6%) είχαν σαφή θρόμβωση του stent , και όλοι εκτός από έναν είχαν το συμβάν εντός ενός χρόνου (ο άλλος ασθενείς το είχε την 378 ημέρα) ,ενώ 275 ασθενείς (2.5%) είχαν σαφή ή πιθανή θρόμβωση του stent.

 

Σε 1.37% των ασθενών που ελάμβαναν τικαγκρελόλη συνέβη σαφής θρόμβωση του stent και 1.93% αυτών με κλοπιδογρέλη , μια διαφορά που μεταφράζεται σε 33% χαμηλότερο κίνδυνο με την τικαγκρελόλη. Σαφής ή πιθανή θρόμβωση του stent συνέβη σε 2.21% των ασθενών που λάμβαναν τικαγκρελόλη και σε 2.87% των ασθενών που λάμβαναν κλοπιδογρέλη , μια μείωση 25% υπέρ της τικαγκρελόλης. Επιπλέον ο κίνδυνος σαφούς , πιθανού ή δυνατής θρόμβωσης του stent ήταν 23% μειωμένος με την τικαγκρελόλη.

 

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι στην παρούσα ανάλυση των υποομάδων της μελέτης PLATO σε ασθενείς με στεφανιαίες ενδοπροθέσεις , η τικαγκρελόλη σε σύγκριση με την κλοπιδογρέλη μείωσε την επίπτωση της θρόμβωσης του stent , ανεξάρτητα από τον ορισμό τους. Ενώ δεν υπήρχε στατιστική διαφορά στην οξέα θρόμβωση του stent (με χαμηλό όμως αριθμό συμβαμάτων ,25), και η υποξεία και η καθυστερημένη θρόμβωση του stent ήταν σαφώς μειωμένες.

 

Steg PH, Harrington RA, Emanuelsson H, et al. Stent thrombosis with ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes: an analysis from the prospective, randomized PLATO trial. Circulation 2013;

DOI 10.1161/circulationaha.113.002589.

http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/07/30/CIRCULATIONAHA.113.002589.abstract