Αξιολόγηση Μετεγχειρητικού Αιμορραγικού κινδύνου σε οδοντιατρικούς ασθενείς με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

13/8/2013
Η παροχή της κατάλληλης θεραπείας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους οδοντιάτρους. Το έργο αυτό γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκο με την αύξηση του αριθμού των οδοντιατρικών ασθενών με χρόνια ιατρικά προβλήματα που λαμβάνουν πολλαπλά φαρμακευτικά σκευάσματα για να τα αντιμετωπίσουν. Η αυξημένη αιμορραγία μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση μπορεί να οφείλεται σε παθολογική διαταραχή, όπως η αιμορροφιλία, ή μπορεί να οφείλεται στην λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή (πχ αντιθρομβωτικά φάρμακα). Οι οδοντίατροι πρέπει να λαμβάνουν πλήρες ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό του ασθενούς, ώστε να καθορίσουν εάν πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις σε σχέση με τις συνήθεις οδοντιατρικές επεμβάσεις.

Περίληψη μελέτης

Σε πολλούς ασθενείς χορηγούνται αντιαιμοπεταλιακά (π.χ. ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη)για τη δευτερογενή πρόληψη των καρδιακών και αγγειακών εγκεφαλικών νόσων. Τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν την συγκόλληση των αιμοπεταλίων και πιστεύεται ότι αποτελούν κίνδυνο αυξημένης στοματικής αιμορραγίας μετά από οδοντιατρικές επεμβάσεις. Ενώ η επίδραση των αντιπηκτικών, όπως των παραγόντων της βαρφαρίνης, στον αιμορραγικό κίνδυνο των οδοντιατρικών ασθενών είναι καλά τεκμηριωμένη στη βιβλιογραφία , υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για τους αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες. Στη μελέτη αυτή, οι Napeñas και συνεργάτες αξιολόγησαν την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις επιπλοκές στοματικής αιμορραγία μετά από οδοντιατρική επέμβαση σε ασθενείς με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

 

Οι ερευνητές έλεγξαν τη σχετική βιβλιογραφία , χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων MEDLINE και Embase (από το 1948 έως το Σεπτέμβρη 2011)και την National Guideline Clearinghouse. Η έρευνα περιορίστηκε στις Αγγλόφωνες μελέτες σε ανθρώπους, που αφορούσαν αντιθρομβωτική θεραπεία και οδοντιατρικές εργασίες. Στον έλεγχο των άρθρων συμμετείχαν πολλοί ερευνητές. Για να πληρούν τα κριτήρια ένταξης, αυτά έπρεπε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 γκρουπ ασθενών, που λάμβανε τουλάχιστον 1 αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα. Επιπλέον οι μελέτες θα έπρεπε να περιλαμβάνουν μέτρηση των αιμορραγιών μετά επεμβατική οδοντιατρική εργασία ή άλλους στοματικούς χειρισμούς. Οι μελέτες έπρεπε να ανήκουν σε έναν από τους ακόλουθους τύπους :τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, μελέτες σειρών, ή μελέτες παρατήρησης (είτε προοπτικές είτε αναδρομικά).Τελικώς , 15 μελέτες κρίθηκαν κατάλληλες :3 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, 9 προοπτικές μελέτες σειράς, και 3 αναδρομικές μελέτες σειράς.

Ευρήματα μελέτης

Μετά από εξαντλητικό έλεγχο της βιβλιογραφία που αφορά των μετεγχειρητικό αιμορραγικό κίνδυνο στους οδοντιατρικούς ασθενείς με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή , οι Napeñas και συνεργάτες βρήκαν αυξημένη επίπτωση σε ελάσσονες άμεσες μετεγχειρητικές αιμορραγίες (< 60 λεπτά μετά την επέμβαση) αλλά δεν παρατήρησαν σημαντική αύξηση στην εμφάνιση δια- ή μετεγχειρητικών αιμορραγικών επιπλοκών. Βρήκαν επίσης ότι η τοπική αιμόσταση ήταν αρκετή για να ελεγχθεί η άμεση μετεγχειρητική αιμορραγία και στις σπάνιες παρατεταμένες μετεγχειρητικές αιμορραγίες. Κατέληξαν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη για αλλαγή ή διακοπή της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πριν από οδοντιατρική επέμβαση. Οι ασθενείς όμως που λαμβάνουν συνδυασμό αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαίνεται να κινδυνεύουν από μετεγχειρητικές αιμορραγικές επιπλοκές.

Συμπεράσματα

Ο κίνδυνος αιμορραγικών επιπλοκών θεωρείται σημαντική παράμετρος στην αξιολόγηση της σταθερότητας του ασθενούς και των κινδύνων επιπλοκών της οδοντιατρικής θεραπείας. Αυτή η μελέτη προσθέτει σημαντικές πληροφορίες στην βιβλιογραφία αιμορραγικού κινδύνου των οδοντιατρικών ασθενών που τους έχει χορηγηθεί αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Επιπλέον, αυτά τα ευρήματα δίνουν σημαντικές κλινικές πληροφορίες στους οδοντιάτρους , για να τους στηρίξουν στην προσπάθειά τους να προσφέρουν ασφαλή και κατάλληλη φροντίδα στους ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα.

 

Review of Postoperative Bleeding Risk in Dental Patients on Antiplatelet Therapy

Napeñas JJ, Oost FC, deGroot A, et al

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;115:491-499

http://www.oooojournal.net/article/S2212-4403(12)01705-1/abstract