Υπομελέτη δείχνει ότι το Vorapaxar μειώνει ευρέως το Έμφραγμα Μυοκαρδίου σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

17/4/2013

.

 

Ο νέος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας vorapaxar μειώνει τη συνολική εμφάνιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΜΙ), σε ασθενείς  με οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST (NSTE-ACS), σύμφωνα με μία υποανάλυση των δεδομένων μιας μεγάλης τυχαιοποιημένης μελέτης που δημοσιεύθηκε online στις 25 Μαρτίου του 2013  στο European Heart Journal. Το αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην πάροδο του χρόνου και σαφέστερα για το αυτόματο ΜΙ.

Ο Sergio Leonardi, MD, του Duke Clinical Research Institute (Durham, NC), και οι συνεργάτες του μελέτησαν τις επιδράσεις του vorapaxar για την εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου και τον τύπο του σε 12.944 ασθενείς με ACS-NSTE, εγγεγραμμένους στη μελέτη (the Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome) (TRACER). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε vorapaxar (με δόση εφόδου των 40 mg, και δόση συντήρησης των 2,5 mg στη συνέχεια) να δίνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν από κάθε επαναγγείωση, και στο εικονικό φάρμακο, μετά τη διαστρωμάτωση σύμφωνα με την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ένας αναστολέας γλυκοπρωτεΐνης IIb / IIIa και μια παρεντερική χορήγηση άμεσου αναστολέα θρομβίνης (έναντι άλλων παραγόντων αντιθρομβίνης).

Το Vorapaxar είναι ένας νέος από του στόματος ανταγωνιστής της πρωτεάσης - του ενεργοποιημένου υποδοχέα (PAR) -1 αιμοπεταλίων που έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει ισχυρώς την επαγόμενη από τη θρομβίνη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων. Το 2011, διεκόπη νωρίς η μελέτη, μετά την αναφορά, από το trial’s Data and Safety Monitoring Board, αύξησης της ενδοκράνιας αιμορραγίας σε ασθενείς με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου που λάμβαναν vorapaxar. Παρά το γεγονός ότι απέτυχε η μελέτη TRACER να πληρεί το πρωταρχικό σύνθετο τελικό σημείο του, ο Δρ Leonardi και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τα δεδομένα του ολοκληρωμένου MI, σε μια προσπάθεια να «κατανοηθεί καλύτερα το δυνητικό κλινικό όφελος και να καθορισθεί μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ των μηχανισμών της βιολογίας και των παρατηρούμενων κλινικών φαινοτύπων."

Πάνω από μια μέση περίοδο παρακολούθησης των 502 ημερών, 1.319 ασθενείς παρουσίασαν 1.580 εμφράγματα μυοκαρδίου, με πάνω από τα δύο τρίτα (64,9%) είναι αυτόματη τύπου 1. Σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, η ομάδα vorapaxar είχε λιγότερα εμφράγματα κάθε είδους για πρώτη φορά, και λιγότερα συνολικά εμφράγματα, συμπεριλαμβανομένων των υποτροπών. Επιπροσθέτως, το vorapaxar μείωσε τα τύπου 1 εμφράγματα μυοκαρδίου (5.9% έναντι 7.0% στην ομάδα του placebo).

 

 

Πηγή: Leonardi S, Tricoci P, White HD, et al. Effect of vorapaxar on myocardial infarction in the thrombin receptor antagonist for clinical event reduction in acute coronary syndrome (TRACER) trial. Eur Heart J. 2013;Epub ahead of print.