Η αλλαγή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής από πρασουγρέλη σε κλοπιδογρέλη μπορεί να έχει άγνωστες κλινικές συνέπειες

30/3/2013

Στην καθημερινή κλινική πρακτική, σε πολλούς ασθενείς γίνεται αλλαγή από πρασουγρέλη στην κλοπιδογρέλη, αλλά οι κλινικές συνέπειες είναι άγνωστες,

Στις 14 Φλεβάρη 2013 δημοσιεύτηκε στο JACC: Cardiovascular Interventions μια μελέτη παρατήρησης  για την αλλαγή από πρασουγρέλη σε κλοπιδογρέλη,  σε ασθενείς οξύ στεφανιαίο σύνδρομο λίγο μετά την έξοδο από το νοσοκομείο είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας των ασθενών με χαμηλή αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων (Low platelet reactivity –LPR).

Οι συγγραφείς μελέτησαν τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων και τα κλινικά αποτελέσματα σε 300 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που ελάμβαναν πρασουγρέλη 10 mg. Μετά από 15 ημέρες μετρήθηκε η δραστικότητα των αιμοπεταλίων με τη μέθοδο VerifyNow P2Y12 της Accumetrics. Οι ασθενείς με χαμηλή αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων (Low platelet reactivity –LPR) και/ ή σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας μετατάχθηκαν σε κλοπιδογρέλη 75 mg κατά τη διακριτική ευχέρεια του θεράποντος ιατρού και  εξετάστηκαν  ξανά 15 ημέρες αργότερα.

Ως χαμηλή αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων (LPR) ορίστηκε τιμή P2Y12 reaction units (PRU) <30, ενώ ως  υψηλή αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων (high platelet reactivity-HPR) το όριο του PRU> 208.

Την 15η ημέρα  της δοκιμής, 137 ασθενείς (45,6%) είχαν LPR και 13 (4.3%) είχαν HPR.  Σε τριάντα ένα ασθενείς (10,3%) έγινε αλλαγή σε κλοπιδογρέλη εκ των οποίων 29 είχαν LPR (93.5%) υπό πρασουγρέλη. Η  αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων (PRU) υπό θεραπεία αυξήθηκε από 14 ± 4 (PRU)  με πρασουγρέλη σε 155 ±15 (PRU)  με την κλοπιδογρέλη (p = 0,0001), δίνοντας ένα σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό των ασθενών με LPR (9,7%).

Το ποσοστό της ελάσσονος αιμορραγίας μειώθηκε μετά την  αλλαγή  από 32,2% σε 9,7% (p = 0,03).Ωστόσο, μεταξύ των ασθενών στους οποίους έγινε αλλαγή, η συχνότητα HPR αυξήθηκε από 0% με πρασουγρέλη σε 29% (n = 9) με την κλοπιδογρέλη (p = 0.03).

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι  κατά τη μετάβαση των ασθενών από πρασουγρέλη στην κλοπιδογρέλη  μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας, όπως αναμένεται, αλλά ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν αντίσταση στην κλοπιδογρέλη και να εκτεθούν σε ισχαιμικές επιπλοκές.

Πηγή:

JACC: Cardiovascular Interventions