Οι επιπτώσεις της μείωσης της LDL χοληστερόλης με στατίνες, σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο αγγειακής νόσου: μετα-ανάλυση των επιμέρους στοιχείων από 27 τυχαιοποιημένες μελέτες

25/2/2013
Σε άτομα με χαμηλότερο από 10%, 5-ετή κίνδυνο μειζόνων αγγειακών συμβαμάτων, κάθε 1 mmol / L μείωσης της LDL χοληστερόλης παράγειι απόλυτη μείωση σε σημαντικά αγγειακά συμβάματα, κατά 11 ανά 1000 για πάνω από 5 χρόνια. Αυτό το όφελος υπερβαίνει κατά πολύ όλους τους γνωστούς κινδύνους της θεραπείας με στατίνες. Κάτω από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται συνήθως ως κατάλληλα για θεραπεία με στατίνη για την μείωση της LDL-. Η παρούσα μελέτη προτείνει, ως εκ τούτου, ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να επανεξεταστούν.
Μέθοδοι
• Η μετα-ανάλυση περιλάμβανε ατομικά στοιχεία σε συμμετέχοντες από 22 μελέτες με στατίνες έναντι της ομάδας ελέγχου (n = 134537.
• Μείζονα αγγειακά συμβάματα ήταν τα σοβαρά στεφανιαία επεισόδια (δηλαδή, μη-θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή στεφανιαίος θάνατος), εγκεφαλικά επεισόδια, ή ανάγκη για στεφανιαία επαναγγείωση.
Αποτελέσματα
• Η μείωση της LDL χοληστερόλης με στατίνες μειώνει τον κίνδυνο μειζόνων αγγειακών συμβαμάτων (RR 0,79, 95% CI 0,77 - 0,81, ανά 1,0 mmol / L μείωση), και σε μεγάλο βαθμό ήταν ανεξάρτητη από την ηλικία, το φύλο, την αρχική τιμή της LDL χοληστερόλης ή προηγούμενης αγγειακής νόσου, και της αγγειακής θνησιμότητας και της θνησιμότητας από κάθε αιτία.
• Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης με στατίνη σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα καρκίνου (RR ανά 1.0 μείωσης χοληστερόλης mmol / L LDL 1.00, 95% CI 0,96 - 1,04), θνησιμότητας του καρκίνου (RR 0,99, 95% CI 0,93 - 1,06), ή με άλλη μη αγγειακή θνησιμότητα.

Πηγή: The Lancet, Volume 380, Issue 9841, Pages 581 - 590, 11 August 2012
doi:10.1016/S0140-6736(12)60367-5 Cite or Link Using DOI
This article can be found in the following collections: Cardiology & Vascular Medicine (Cardiology & vascular-other)
Published Online: 17 May 2012