ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST___________________________

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς μόνιμη ανάσπαση του ST


___________________________

Επαναγγείωση του μυοκαρδίου


___________________________

Σταθερή στηθάγχη

ESC (2006)

___________________________

Αυξημένα επίπεδα τροπονίνης

ACCF 2012