ΣΤΗΘΑΓΧΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ)

Στηθάγχη (σταθερή)
ACC/AHA (2002)
ACC/AHA (2007 update)
ESC (2006)