ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ST

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του τμήματος ST
ACC/AHA (2007 update)

ESC (2008)