ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΟΞΕΙΑ / ΧΡΟΝΙΑ)

ESC (2012)


ACCF/AHA (2013)