ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

Δοκιμασία κόπωσης
ACC / AHA (2002)