Μετα-ανάλυση: η PCI είναι ισοδύναμη με την CABG για πολλούς ασθενείς με νόσο στελέχους

6/10/2011
Για τους ασθενείς με λιγότερο περίπλοκη νόσο στελέχους, η διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) και η αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μόσχευμα (CABG) αποδίδουν συγκρίσιμα ποσοστά θανάτου και εμφράγματος του μυοκαρδίου μετά από 1 έτος. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών δημοσιευμένη στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2011 του Journal of the American College of Cardiology. Ωστόσο, η PCI συνδέεται με περισσότερες επαναλήψεις επαναγγείωσης, ενώ η CABG συνδέεται με περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια.
Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Davide Capodanno, MD, του Νοσοκομείου Ferrarotto (Κατάνια, Ιταλία), έψαξαν την ιατρική βιβλιογραφία για προοπτικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (ή προκαθορισμένες υποαναλύσεις αυτών), συγκρίνοντας PCI με CABG σε νόσο στελέχους. Τέσσερις μελέτες, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2011, είχαν τις προϋποθέσεις για την ανάλυση:
• LEMANS (n = 105)
• SYNTAX Left Main (n = 705)
• Boudriot et al (n = 201)
• PRECOMBAT (n = 600)
Η μετα-ανάλυση περιλάμβανε 1.611 ασθενείς, από τους οποίους οι 809 τυχαιοποιήθηκαν σε PCI και οι 802 σε χειρουργική επέμβαση. Πρώτης γενιάς DES είχαν εμφυτευτεί στο 96% των PCI ασθενών, ενώ η αριστερή πρόσθια έσω μαστική αρτηρία, ως μόσχευμα, χρησιμοποιήθηκε στο 95% των ασθενών με CABG.
Στον 1 χρόνο, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ της PCI και της CABG, για το κύριο τελικό σημείο των MACCE (συντιθέμενα από θάνατο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, ή TVR) ή για τις επιμέρους παραμέτρους του θανάτου και του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ωστόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο ευνόησε την PCI, ενώ το TVR ευνόησε τη χειρουργική επέμβαση.
Οι μελέτες SYNTAX και PRECOMBAT ανέφεραν MACCE, στρωματοποιημένα από τον αριθμό των αγγείων που συμμετείχαν. Καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ PCI και CABG για μεμονωμένη νόσο στελέχους (OR 0.66, 95% CI 0,18 - 2,40, P = 0,53) ή για νόσο στελέχους και 1 αγγείο (OR 0.58, 95% CI 0,22 - 1,51, P = 0,26) ή και 2 αγγεία (OR 1.28, 95% CI 0,74 - 2,23, P = 0,38). Ωστόσο, η 3-αγγειακή συμμετοχή ευνόησε την CABG σε σχέση με την PCI (OR 1.80, 95% CI 1.6 - 3.7, P = 0,03).
Επειδή η παρούσα μετα-ανάλυση περιελάμβανε μόνο τυχαιοποιημένα δεδομένα, ο κίνδυνος της σύγχυσης είναι χαμηλός, λένε οι συγγραφείς. Επιπλέον, οι υποκείμενες μελέτες αντανακλούν τη σύγχρονη πρακτική.
Η CABG ενδέχεται να παρουσιάσει ακόμη ένα μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα σε σχέση με την PCI. Μια δίκαιη εκτίμηση, των 2 τεχνικών επαναιμάτωσης, είναι πιθανό να χρειαστεί μεγαλύτερη παρακολούθηση από ό, τι στην παρούσα μελέτη.
Ωστόσο, η βασισμένη στην παρούσα μελέτη, αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, σχετικά με την PCI του στελέχους, είναι δικαιολογημένη, αυξάνοντας το επιπέδο τεκμηρίωσης των τρεχουσών συστάσεων από Β σε Α.


Πηγή:
Capodanno D, Stone GW, Morice MC, et al. Percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass graft surgery in left main coronary artery disease: A meta-analysis of randomized clinical data. J Am Coll Cardiol. 2011;58:1426-1432.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος