Η μελέτη JETSTENT: Καλύτερη επαναιμάτωση και βραχυπρόθεσμη πρόγνωση μετά από θρομβεκτομή κατά την επείγουσα αγγειοπλαστική

22/7/2010
Τα αποτελέσματα της JETSTENT (Angiojet Rheolytic Thrombectomy in Patients Undergoing Primary Angioplasty ), η οποία παρουσιάσθηκε στο American College of Cardiology 2010 Scientific Sessions/i2 Summit, έδειξαν υποχώρηση στο μισό των επεισοδίων θανάτου και μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους 6 μήνες και 1 χρόνο, στους ασθενείς που προηγήθηκε θρομβεκτομή πριν την επείγουσα αγγειοπλαστική.
Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στα αποτελέσματα της προηγηθείσας μελέτης TAPAS (Thrombus Aspiration during Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction) που συνέκρινε την αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ή χωρίς συσκευή αναρρόφησης θρόμβου.( Η JETSTENT προϋποθέτει ορατό αγγειογραφικά θρόμβο).
500 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν μετά την προσέλευσή τους μέσα σε 12 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα υποβλήθηκε σε θρομβεκτομή και αγγειοπλαστική και η δεύτερη μόνο σε αγγειοπλαστική.
Φαίνεται λοιπόν ότι η πτώση του ST στα 30 λεπτά, το μέγεθος του εμφράγματος και τα μείζονα καρδιακά και καρδιαγγειακά συμβάματα στον 1 και στους 6 μήνες, ήταν βελτιωμένα στους ασθενείς της πρώτης ομάδας ( θρομβεκτομή και αγγειοπλαστική).
Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, χρειάζονται όμως περισσότερες μελέτες και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών για την παγίωση τους στην κλινική πράξη.