Τα αποτελέσματα της μελέτης VELETI υποστηρίζουν τη διενέργεια αγγειοπλαστικής σε μετρίου βαθμού βλάβες φλεβικών μοσχευμάτων

24/1/2010
Σύμφωνα με τη μελέτη VELETI (moderate VEin graft LEsion stenting with the Taxus stent and Intravascular ultrasound) η χρησιμοποίηση επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων PES (paclitaxel – eluting stents) σε μετρίου βαθμού βλάβες φλεβικών μοσχευμάτων μπορεί να επιβραδύνει τοπικά την αθηρωματική νόσο (Circulation, 2 Νοεμβρίου 2009).
Η παραπάνω μελέτη αφορούσε 57 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και τουλάχιστον μια μετρίου βαθμού βλάβη (30 – 60%) σε φλεβικό μόσχευμα (SVG – Saphenous vein graft) που δεν ευθυνόταν για την κλινική συμπτωματολογία του ασθενούς.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική με PES και στη δεύτερη ομάδα έγινε μόνο βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής. Η υπολιπιδαιμική αγωγή ενισχύθηκε και στις δύο ομάδες έτσι ώστε να αποκτήσουν LDL<80 ml/dl.
Οι ασθενείς επανεξετάστηκαν 12 μήνες μετά με στεφανιογραφία, η οποία ανέδειξε σοβαρή επιδείνωση της τοπικής αθηρωματικής νόσου στις μέτριας σοβαρότητας φλεβικές βλάβες στο 22% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά σε σχέση με κανέναν στην ομάδα PES.
Στην ομάδα PES η Minimal Lumen Area στον ενδοστεφανιαίο υπέρηχο αυξήθηκε από 6,1+/- 2,2mm2 σε 8,6+/- 2,9mm2 σε αντίθεση με την ομάδα συντηρητικής αγωγής στην οποία η MLA μειώθηκε από 6,3+/- 3 mm2 σε 5,9+/-3,1mm2 με αύξηση του αθηρωματικού φορτίου.
Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις επαναστένωσης ή θρόμβωσης στην ομάδα PES. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην εξέλιξη της νόσου στις δύο ομάδες στα μη αθηρωματικά φλεβικά μοσχεύματα.
Η συχνότητα μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων ήταν 19% στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά και 3% στην ομάδα PES. Αναφέρθηκε ένα περιστατικό non stemi στην ομάδα PES μετά την αγγειοπλαστική.
Στην ομάδα που αρχικά αντιμετωπίστηκε φαρμακευτικά πέντε ασθενείς ( 19%) χρειάστηκε να υποβληθούν σε αγγειοπλαστική κατά την περίοδο παρακολούθησης, λόγω εξέλιξης της νόσου.
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η αθηρωματική νόσος εξελίσσεται γρήγορα στις μέτριες βλάβες φλεβικών μοσχευμάτων, παρά την βέλτιστη υπολιπιδαιμική αγωγή. Παρ’ότι είναι μια πιλοτική μελέτη φαίνεται ότι η χρήση PES μπορεί να προλάβει την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου. Είναι βέβαια αρκετά νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς πρόκειται για μικρή σειρά ασθενών.

Πηγές:
1. Rodés-Cabau J, Bertrand OF, Larose E, et al. Comparison of plaque sealing with paclitaxel-eluting stents versus medical therapy for the treatment of moderate nonsignificant saphenous vein graft lesions: The moderate VEin graft LEsion stenting with the Taxus stent and Intravascular ultrasound (VELETI) pilot trial. Circulation. 2009;120:1978-1986.
2. Parikh SA, Costa MA. Secondary prevention, the interventional way: Prophylactic drug-eluting stents for nonobstructive saphenous vein graft disease. Circulation. 2009;120:1940-1942.