Προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με θρόμβωση ενδοστεφανιαίων προθέσεων

15/7/2009
Τον Ιανουάριο του 2009 δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology , μια πολυκεντρική μελέτη από την Ολλανδία, της οποίας ο στόχος ήταν να εντοπίσει παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα θρόμβωσης των ενδοστεφανιαίων προθέσεων.
Στη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2004 έως Φεβρουάριος 2007 και επί συνόλου 21,009 διαδερμικών στεφανιαίων παρεμβάσεων, με χρησιμοποίηση επικαλυμμένων ή μη προθέσεων, ανέλυσαν τα δεδομένα από 437 ασθενείς (2,1%) με επιβεβαιωμένη θρόμβωση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης και έγινε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου. Η θρόμβωση ήταν οξεία (μέσα σε 24 ώρες από την παρέμβαση) σε 140 ασθενείς, υποξεία ( 1 – 30 ημέρες μετά την παρέμβαση) σε 180 ασθενείς, όψιμη (30 ημέρες – 1 έτος μετά την παρέμβαση) σε 58 ασθενείς και πολύ όψιμη ( > 1 έτος) σε 59 περιστατικά. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που σχετίζονται με θρόμβωση ενδοστεφανιαίων προθέσεων είναι οι εξής:
• Διακοπή της αγωγής με κλοπiδογρέλη
• Χρησιμοποίηση προθέσεων μικρότερης διαμέτρου από την ενδεικνυόμενη
• ΤΙΜΙ ροή < 3 στο τέλος της παρέμβασης
• Ύπαρξη νεοπλασίας
• Παρουσία ενδιάμεσης βαρύτητας βλαβών (50–70%) κεντρικότερα ή/και περιφερικότερα της ένοχης βλάβης
• Πρόκληση διαχωρισμού του στεφανιαίου αγγείου
• Μη λήψη αγωγής με ασπιρίνη
• Βλάβες διχασμού
• Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας <30% και
• Νεαρή ηλικία
Η σημαντικότητα καθενός προγνωστικού παράγοντα φαίνεται ότι διέφερε ανάλογα με την ένδειξη για παρέμβαση (σταθερή στηθάγχη έναντι οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου). Συγκεκριμένα η διακοπή της αγωγής με κλοπιδογρέλη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για θρόμβωση, κυρίως στα περιστατικά με πρώιμη αλλά και σε εκείνα με όψιμη θρόμβωση. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρήθηκε υψηλότερη συχνότητα θρομβώσεων σε ασθενείς που έλαβαν επικαλυμμένες προθέσεις σε σχέση με όσους έλαβαν μη επικαλυμμένες.


Πηγές:
1) van Werkum JW, Heestermans AA, Zomer AC, et al. Predictors of Coronary Stent Thrombosis: The Dutch Stent Thrombosis Registry. J. Am. Coll. Cardiol., April 21, 2009; 53: 1399 - 1409.
2) Iakovou I, Schmidt T, Bonizzoni E, et al. Incidence, predictors, and outcome of thrombosis after successful implantation of drug-eluting stents JAMA 2005;293:2126-2130.
3) Rinaldi MJ, Kirtane AJ, Piana RN, et al. Clinical, procedural, and pharmacologic correlates of acute and subacute stent thrombosis: results of a multicenter case-control study with 145 thrombosis events Am Heart J 2008;155:654-660.
4) Airoldi F, Colombo A, Morici N, et al. Incidence and predictors of drug-eluting stent thrombosis during and after discontinuation of thienopyridine treatment Circulation 2007;116:745-754.
5) Park DW, Park SW, Park KH, et al. Frequency of and risk factors for stent thrombosis after drug-eluting stent implantation during long-term follow-up Am J Cardiol 2006;98:352-356.