Η μέτρηση της κοπεπτίνης, παράλληλα με αυτή της τροπονίνης, μπορεί βοηθήσει στην διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με συμπτωματολογία ύποπτη για ΟΕΜ.

28/6/2009
Η κοπεπτίνη αποτελεί το C-τελικό άκρο της προορμόνης της βασοπρεσσίνης και έχει αποκτήσει ερευνητικό ενδιαφέρον ως βιοχημικός δείκτης οξείας κατάστασης στρες.
Ο παράλληλος προσδιορισμός των επιπέδων κοπεπτίνης και τροπονίνης Τ σε άτομα με συμπτωματολογία ύποπτη για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ), μπορεί να βοηθήσει στην ταχεία διάγνωση ή το αποκλεισμό της νόσου, σύμφωνα με εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικο Journal of the American College of Cardiology, τον Ιούνιο του 2009.
Μελετήθηκαν σε νοσοκομείο της Βασιλείας στην Ελβετία 487 διαδοχικοί ασθενείς με συμπωματολογία ύποπτη για ΟΕΜ. Η διερεύνηση περιελάμβανε μέτρηση των επιπέδων κοπεπτίνης παράλληλα με κλινική εξέταση, συνεχή ΗΚΓραφική παρακολούθηση και προσδιορισμό της τροπονίνης Τ.Διάγνωση ΟΕΜ τέθηκε στους 81.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέλέτης τα επίπεδα κοπεπτίνης ήταν υψηλότερα στους ασθενείς με διάγνωση ΟΕΜ έναντι αυτών με άλλη τελική διάγνωση. Στα 81 άτομα με τελική διάγνωση ΟΕΜ η κοπεπτίνη ήταν υψηλότερη σε αυτά με αρνητική τροπονίνη έναντι αυτών που είχαν ΤnΤ>0.01 mcg/L (P<.001).
Αν και η διαγνωστική αξία της κοπεπτίνης ήταν μικρότερη της τροπονίνης στην ανίνχευση των περιπτώσεων ΟΕΜ,ο συμπροσδιορισμός κοπεπτίνης και τροπονίνης βελτίωνε την διαγνωστική αξία της μέτρησης μόνο της τροπονίνης.
Επίπεδα κοπεπτίνης <14 pmol/L σε συνδυασμό με αρνητικά επίπεδα τροπονίνης οδηγούσαν σε αποκλεισμό της διάγνωσης ΟΕΜ, με ευαισθησία 98.8%, αρνητική προγνωστική αξία 99.7%, θετική προγνωστική αξία 46.2% και ειδικότητα 77.1%.
"Η μέτρηση της κοπεπτίνης φαίνεται να επιτρέπει τον ταχύ και αξιόπιστο αποκλεισμό της διάγνωσης ΟΕΜ σε άτομα με ύποπτη συμπτωματολογία" σημειώνουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές.

Περισσότερες πληροφορίες:

J Am Coll Cardiol_2009_54_60-68