Τα αποτελέσματα της μελέτης TIMACS υποστηρίζουν την διενέργεια στεφανιογραφίας εντός 24 ωρών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με Non – STEMI ACS.

21/6/2009
Στο τεύχος Μαΐου 2009 του New England Journal of Medicine δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης TIMACS (Timing of Intervention in Acute Coronary Syndromes). Στη μελέτη συμμετείχαν 3031 ασθενείς με ασταθή στηθάγχη ή οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, που τυχαιοποιήθηκαν σε πρώιμη παρέμβαση (early intervention) εντός 24 ωρών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο ή σε καθυστερημένη παρέμβαση (delayed intervention), δηλαδή μετά από 36 ώρες από την εισαγωγή.

Αν και επί του συνόλου των ασθενών η θνησιμότητα καθώς και η συχνότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στους 6 μήνες ήταν παρόμοια στις 2 ομάδες, ωστόσο στην υποομάδα των ασθενών υψηλού κινδύνου (όπως αυτό εκτιμήθηκε με τη χρήση του GRACE score) διαπιστώθηκαν στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα όταν αυτοί υποβάλλονταν σε πρώιμη παρέμβαση / στεφανιογραφία εντός 24 ωρών. Αντιστρόφως, ένα άλλο συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί είναι ότι οι ασθενείς χαμηλού ή μετρίου κινδύνου μπορεί να αντιμετωπίζονται με την στρατηγική της καθυστερημένης παρέμβασης, ιδιαιτέρως σε νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Επιπρόσθετα στους 6 μήνες και στο σύνολο των ασθενών της μελέτης, τα περιστατικά ανθιστάμενης ισχαιμίας ήταν λιγότερα στην ομάδα πρώιμης παρέμβασης. Τα ποσοστά μείζονος αιμορραγίας ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες.

Η μελέτη TIMACS επίσης επιβεβαίωσε ότι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου με Non – STEMI ACS ωφελούνται από την χορήγηση αναστολέων της γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa. Τέλος, όσον αφορά τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε πρώιμη παρέμβαση, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, εάν αυτή ελάμβανε χώρα εντός των πρώτων 6 ωρών, 6 – 12 ώρες ή μετά από 12 ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Πηγές

  1. Mehta SR, Granger CB, Boden WE, et al. Early versus delayed invasive intervention in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009; 360:2165-2175. Original Article
  2. Hillis DL, Lange RA. Optimal management of acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009; 360:2237-2240.