Ιατρικό παράδοξο: Το κάπνισμα φαίνεται να ενισχύει τη δράση της κλοπιδογρέλης στην αναστολή των αιμοπεταλίων!

28/1/2009
Αυτό φαίνεται να είναι το συμπέρασμα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology τον Αύγουστο του 2008 και η οποία έδειξε ότι οι καπνιστές που λαμβάνουν κλοπιδογρέλη παρουσιάζουν πιο ισχυρή αναστολή των αιμοπεταλίων και μειωμένη συσσώρευση αυτών σε σύγκριση με τους μη καπνιστές.
Ο κύριος ερευνητής Kevin P. Bliden, BS και οι συνεργάτες του από το Sinai Center for Thrombosis Research στη Βαλτιμόρη των Η.Π.Α. ανέλυσαν αναδρομικά τα δεδομένα από 259 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική και ελάμβαναν κλοπιδογρέλη. 155 εξ΄ αυτών ήταν μη καπνιστές, ενώ 104 συνέχισαν να καπνίζουν.
Χρησιμοποιώντας συμβατική μέτρηση συγκολλητικότητας για τον προσδιορισμό της ADP-επαγόμενης συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και κυτταρομετρία ροής για την εκτίμηση της έκφρασης της ενεργού γλυκοπρωτεΐνης ΙΙb/IIIa, βρήκαν ότι οι καπνιστές σε χρόνια αγωγή με κλοπιδογρέλη είχαν σημαντικά ελαττωμένη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και σημαντικά μικρότερη έκφραση της ενεργού γλυκοπρωτεΐνης ΙΙb/IIIa. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και κατά τη σύγκριση καπνιστών – μη καπνιστών μετά λήψη δόσης φόρτισης με κλοπιδογρέλη 600mg. Οι διαφορές αυτές βρέθηκαν όταν έγινε σύγκριση των ασθενών που κάπνιζαν περισότερο από μισό πακέτο / ημέρα με όσους είτε δεν κάπνιζαν είτε κάπνιζαν λιγότερο από μισό πακέτο / ημέρα. Σημαντικές διαφορές δεν υπήρχαν όταν γινόταν σύγκριση μη καπνιστών και όσων κάπνιζαν λιγότερο από μισό πακέτο ανά ημέρα. Είναι γνωστό ότι η κλοπιδογρέλη είναι πρόφαρμακο και ενεργοποιείται μεταβολικά από διάφορα ηπατικά ισοένζυμα του κυτοχρώματος Ρ450, συμπεριλαμβανομένου του CYP1A2. To κάπνισμα επάγει την έκφραση του CYP1A2 και συνεπώς θα μπορούσε να αυξήσει την μετατροπή αυτής στον ενεργό μεταβολίτη της.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προφανώς δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή της καθημερινής κλινικής πρακτικής, αλλά επιβεβαιώνουν ότι ένας εξωτερικός παράγων μπορεί να μεταβάλει τη δράση της κλοπιδογρέλης. Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για τη διευκρίνηση των μηχανισμών που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα.

Πηγή:

Bliden KP, DiChiara J, Lawal L, et al. The association of cigarette smoking with enhanced platelet inhibition by clopidogrel. J Am Coll Cardiol 2008;52:531-533.